430552-65กายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
Anatomy and Physiology for Science Education
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเซลล์ ระบบเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของพืชและสัตว์ กลไกการทำงานและการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ผลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการทำงานของระบบต่างๆ และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่อปัญหาบางประการที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 เสาร์08:00-13:0024.421**024C440X    
วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. จิณณวัตร์ มานะเสถียร
ผศ.ดร.ผุสดี พรหมประสิทธิ์
สำรองให้:วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,4-4-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
เซลล์ ระบบเนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของพืชและสัตว์ กลไกการทำงานและการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ผลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการทำงานของระบบต่างๆ และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่อปัญหาบางประการที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123