430652-65หลักบรรพชีวินวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
Principle of Paleontology for Science Education
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ในรูปของเศษซากตะกอนและหลักฐาน ที่บ่งชี้ถึงสาเหตุของการตาย คุณสมบัติและถิ่นฐานที่ก่อให้เกิดซากดึกดำบรรพ์ รูปแบบและ ความอุดมของซากดึกดำบรรพ์  การลำดับชั้นหินทางชีวภาพ ซากดึกดำบรรพ์ร่องรอย ชนิดและแนวคิดเกี่ยวกับชนิดของซากดึกดำบรรพ์ การจำแนกและการตั้งชื่อ ระบบวิทยาทางวิวัฒนาการและสิ่งขัดขวาง ซากดึกดำบรรพ์ของยูคารีโอตส์ ซากสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์พวกเมตาซัวและฟองน้ำ ฯ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 อาทิตย์13:00-18:0024.421**024C440X    
วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
สำรองให้:วิทยาศาสตรศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,4-4-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาซากดึกดำบรรพ์ในรูปของเศษซากตะกอนและหลักฐาน ที่บ่งชี้ถึงสาเหตุของการตาย คุณสมบัติและถิ่นฐานที่ก่อให้เกิดซากดึกดำบรรพ์ รูปแบบและ ความอุดมของซากดึกดำบรรพ์
การลำดับชั้นหินทางชีวภาพ ซากดึกดำบรรพ์ร่องรอย ชนิดและแนวคิดเกี่ยวกับชนิดของซากดึกดำบรรพ์ การจำแนกและการตั้งชื่อ ระบบวิทยาทางวิวัฒนาการและสิ่งขัดขวาง ซากดึกดำบรรพ์ของยูคารีโอตส์ ซากสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์พวกเมตาซัวและฟองน้ำ ฯ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123