220108-62ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2
Pali for Studying Buddhism 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี แต่งฉันทลักษณ์เบื้องต้น แต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี วิเคราะห์คำภาษาบาลีในภาษาไทย  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:00-12:009.14.08**009C27270X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นายชินวัชร นิลเนตร
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
แปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี แต่งฉันทลักษณ์เบื้องต้น แต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี วิเคราะห์คำภาษาบาลีในภาษาไทย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123