220022-62ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา
Geography and Information to Study Buddhism
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาใช้เทคนิควิธีการทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศด้านการเผยแผ่ พุทธศาสนา ภูมิสารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้พุทธศาสนา ภูมิสารสนเทศด้านโบราณคดี อภิปรายพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:009.12.09**009C19190X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายชินวัชร นิลเนตร
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,19-19-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ใช้เทคนิควิธีการทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศด้านการเผยแผ่ พุทธศาสนา ภูมิสารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้พุทธศาสนา ภูมิสารสนเทศด้านโบราณคดี อภิปรายพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123