002125-65ศาสนานำชีวิต
Religion for Living
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักสำคัญทางศาสนากับชีวิตประจำวัน การใช้เหตุผล เพื่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ความเชื่อและความหลากหลายทางศาสนา การเรียนรู้ การเข้าใจตนเอง และผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์09:00-12:009.06.05(คี่)009C50428X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ. สายยนต์ ชาวอุบล
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์13:00-16:009.06.06(คี่)009C50482X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายโยธิน มาหา
สำรองให้:
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
1-1-0
25-12-13
29-22-7
สอบปลายภาค:
  P3 อังคาร09:00-12:009.06.05(คี่)009C502624X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร. บัญญัติ อนนท์จารย์
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P4 อังคาร13:00-16:009.06.06(คู่)009C501634X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายชินวัชร นิลเนตร
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักสำคัญทางศาสนากับชีวิตประจำวัน การใช้เหตุผล เพื่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ความเชื่อและความหลากหลายทางศาสนา การเรียนรู้ การเข้าใจตนเอง และผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123