061104-61ภาษาอังกฤษ 3
English 3
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาภาษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-15:2036.03.09**050C82802X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาญี่ปุ่น ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาญี่ปุ่น ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
42-42-0
31-30-1
9-8-1
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ08:40-11:1036.04.09**050C92839X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
41-40-1
41-39-2
10-4-6
สอบปลายภาค:
  P3 อังคาร08:40-11:1036.05.04**050C70682X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
ดร.กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
33-31-2
35-35-0
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี08:40-11:1036.05.04**050C67661X    
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายประพิษ พุทธิชาติ
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
32-32-0
32-31-1
3-3-0
สอบปลายภาค:
  P5 พฤหัสบดี15:20-17:5036.06.11**050C94922X    
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
นางปภาดา สุประพนธ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
22-21-1
29-29-0
30-29-1
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P6 พฤหัสบดี08:40-11:1036.05.05**050C61592X    
เศรษฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
สถาปัตยกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
นางปภาดา สุประพนธ์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
สถาปัตยกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
17-17-0
34-33-1
10-9-1
สอบปลายภาค:
  P7 ศุกร์08:40-11:1036.06.11**050C81738X    
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์
นางปภาดา สุประพนธ์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
42-35-7
39-37-2
สอบปลายภาค:
  P8 ศุกร์12:50-15:2036.05.05**050C65641X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทัศนศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางปภาดา สุประพนธ์
ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทัศนศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-36-0
11-11-0
14-13-1
3-3-0
1-1-0
สอบปลายภาค:
  P9 ศุกร์08:40-11:1036.05.04**050C67661X    
การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นางปภาดา สุประพนธ์
นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
32-31-1
35-35-0
สอบปลายภาค:
  P10 พุธ15:20-17:5036.05.04**050C64595X    
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
นางปภาดา สุประพนธ์
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
30-29-1
32-30-2
สอบปลายภาค:
  P11 จันทร์08:40-11:109.12.07-08**009C975344X    
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายประพิษ พุทธิชาติ
นางปภาดา สุประพนธ์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
47-23-24
48-29-19
2-1-1
สอบปลายภาค:
  P12 อังคาร12:50-15:2027.05.08**029C95869X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์
นางปภาดา สุประพนธ์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
49-45-4
46-41-5
สอบปลายภาค:
  P13 พฤหัสบดี08:40-11:1036.06.11**050C100919X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,อาจารย์:
นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
51-46-5
49-45-4
สอบปลายภาค:
  P14 อังคาร12:50-15:2031.05.06**042C766313X    
นิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
32-29-3
34-26-8
10-8-2
สอบปลายภาค:
  P15 อังคาร08:40-11:1036.05.05**050C58508X    
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
19-17-2
23-22-1
10-3-7
สอบปลายภาค:
  P16 พฤหัสบดี12:50-15:2036.05.04**050C52475X    
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
27-25-2
15-12-3
10-10-0
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์12:00-14:3036.05.05**050C392613X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายประพิษ พุทธิชาติ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
17-14-3
12-12-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  K2 อาทิตย์10:20-12:5036.04.06**050C40319X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-29-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
  K3 อาทิตย์07:50-10:2036.04.06**050C36279X    
รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
26-25-1
10-2-8
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123