061204-61การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
Thinking for Living
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ความสำคัญของการคิด มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ประสาทวิทยาศาสตร์การคิด ความสัมพันธ์ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจำ ประเภทการคิด ทักษะและกระบวนการคิด  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เน้นการฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-15:209.09.05-06**009C66633X    
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.วิกานดา ชัยรัตน์
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
10-10-0
39-36-3
7-7-0
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร08:40-11:1017.37017C644816X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.วุฒิชัย จงคำนึงศีล
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
30-30-0
12-11-1
12-7-5
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี12:50-15:2017.38017C625210X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
3-3-0
16-16-0
33-33-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี08:40-11:1017.38017C685711X    
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทัศนศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.วิกานดา ชัยรัตน์
สำรองให้:เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทัศนศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
10-10-0
14-13-1
34-33-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P5 พฤหัสบดี08:40-11:109.12.05-06**009C593920X    
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ประภัสสร ชโลธร
สำรองให้:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
10-5-5
6-6-0
33-28-5
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P6 อังคาร08:40-11:109.12.05-06**009C625210X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ประภัสสร ชโลธร
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
16-15-1
3-3-0
33-32-1
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P7 อังคาร12:50-15:209.12.05-06**009C604812X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ประภัสสร ชโลธร
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
17-15-2
33-32-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P8 จันทร์08:40-11:1017.35017C594613X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.วุฒิชัย จงคำนึงศีล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
30-27-3
19-17-2
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P9 พุธ15:20-17:509.09.05-06**009C685612X    
การพัฒนาสังคม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาญี่ปุ่น ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.วิกานดา ชัยรัตน์
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาญี่ปุ่น ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
30-30-0
28-26-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P10 ศุกร์08:40-11:1017.37017C705812X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-29-1
30-29-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P11 จันทร์12:50-15:2017.38017C675512X    
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
29-27-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P12 พฤหัสบดี12:50-15:209.12.05-06**009C645410X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.วุฒิชัย จงคำนึงศีล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-30-6
11-11-0
7-7-0
10-6-4
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:50-10:2027.04.15**029C382216X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.วิกานดา ชัยรัตน์
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
5-4-1
8-8-0
6-6-0
9-4-5
10-0-10
สอบปลายภาค:
  K2 เสาร์10:20-12:5027.04.15**029C34277X    
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.วิกานดา ชัยรัตน์
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
24-24-0
10-3-7
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญของการคิด มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ประสาทวิทยาศาสตร์การคิด ความสัมพันธ์ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจำ ประเภทการคิด ทักษะและกระบวนการคิด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เน้นการฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123