100101-62ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Language for Teachers’ Communication
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:009.14.12**009C26251X    
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:009.14.11**009C29290X    
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P3 จันทร์13:00-17:009.13.07-08**009C17170X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นางสุวดี ไตรรงค์
ดร.หทัยวรรณ มณีวงษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี13:00-17:009.14.05**009C29290X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กุลวดี พุทธมงคล
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P5 ศุกร์13:00-17:0027.04.12**029C30300X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นายศศศิริ สุวรรณทิพย์
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P6 จันทร์13:00-17:009.13.09**009C27270X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นายศศศิริ สุวรรณทิพย์
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P7 ศุกร์08:00-12:009.13.10**009C29281X    
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.วรกุล เชวงกูล
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค:
  P8 พฤหัสบดี13:00-17:0027.04.12**029C30300X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นางสุวดี ไตรรงค์
ดร.หทัยวรรณ มณีวงษ์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P9 ศุกร์13:00-17:009.13.09**009C30300X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.หทัยวรรณ มณีวงษ์
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P10 พฤหัสบดี08:00-12:009.13.12**009C30300X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
ผศ.ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P11 อังคาร08:00-12:0027.04.09**029C29290X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กุลวดี พุทธมงคล
ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P12 พฤหัสบดี08:00-12:009.14.05**009C25250X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กุลวดี พุทธมงคล
ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P13 ศุกร์13:00-17:009.14.08**009C30300X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นางสุวดี ไตรรงค์
ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P14 พฤหัสบดี08:00-12:009.06.11**009C30300X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: นางสุวดี ไตรรงค์
ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123