002102-65ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
English for Everyday Life
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาในการดำเนินชีวิต ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะทำให้เราเอาตัวรอดได้ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  ดังนั้น จึงควรมีทักษะและเสริมสร้าง ความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:0036.04.05 (คี่)050C55514X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร.กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์08:00-12:0036.04.05 (คู่)050C553916X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ
ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P3 จันทร์08:00-12:0036.04.06 (คี่)050C554510X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายศิริชัย เทียมหัวนอก
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P4 จันทร์08:00-12:0036.04.06 (คู่)050C55550X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง
สำรองให้:
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
1-1-0
20-2-18
20-11-9
สอบปลายภาค:
  P5 จันทร์13:00-17:0036.04.06 (คู่)050C55532X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P6 จันทร์13:00-17:0036.04.05 (คี่)050C55541X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ดร.กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P7 จันทร์13:00-17:0036.04.05 (คู่)050C55514X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายธนากร ประพฤทธิพงษ์
นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P8 อังคาร08:00-12:0036.04.05 (คู่)050C55532X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ
นายธนกฤต จิรวัชวรากุล
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P9 อังคาร13:00-17:0036.04.05 (คู่)050C55550X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P10 อังคาร08:00-12:0036.04.06 (คี่)050C55523X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายศิริชัย เทียมหัวนอก
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P11 อังคาร13:00-17:0036.04.06 (คี่)050C573819X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นายศิริชัย เทียมหัวนอก
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P12 อังคาร08:00-12:0036.04.06 (คู่)050C55541X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นางสาวมยุรี แคนตะ
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P13 อังคาร13:00-17:0036.04.06 (คู่)050C553619X    

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2อาจารย์:
นางสาววิจิตรภรณ์ จันทร์พงษ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์08:00-12:000001ออนไลน์054C35296X    

ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  K2 เสาร์08:00-12:000004ออนไลน์054C352015X    

ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ในการดำเนินชีวิต ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะทำให้เราเอาตัวรอดได้ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร
ดังนั้น จึงควรมีทักษะและเสริมสร้าง ความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123