000401-65คนราชภัฏ
DNA NRRU
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สาระใส่ใจตัวตน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอุดมศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของนักศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”  มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาราชภัฏ เพื่อนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-15:200216ออนไลน์054C70700X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
นายรัฐพล ปัญจอาภรณ์
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
12-12-0
10-10-0
23-23-0
13-13-0
12-12-0
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์12:50-15:200217ออนไลน์054C82811X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
นายชนกร วัชรปาณ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
41-41-0
41-40-1
สอบปลายภาค:
  P3 จันทร์12:50-15:200218ออนไลน์054C76742X    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคโนโลยีอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. ยุพา ผึ้งน้อย
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P4 จันทร์12:50-15:200219ออนไลน์054C82811X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,อาจารย์:
ดร. วิชาญ พันธุ์ดี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
41-40-1
41-41-0
สอบปลายภาค:
  P5 จันทร์12:50-15:200220ออนไลน์054C82811X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
อ.มัตติกา ชัยมีแรง
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
32-31-1
31-30-1
10-10-0
9-9-0
สอบปลายภาค:
  P6 จันทร์12:50-15:200221ออนไลน์054C71710X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. บัญญัติ อนนท์จารย์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
3-3-0
34-34-0
3-3-0
29-29-0
2-2-0
สอบปลายภาค:
  P7 จันทร์12:50-15:200122ออนไลน์054C79790X    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ
สำรองให้:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
52-52-0
27-27-0
สอบปลายภาค:
  P8 จันทร์12:50-15:200223ออนไลน์054C72702X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. กนกพร บุญจูบุตร
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
36-36-0
36-34-2
สอบปลายภาค:
  P9 จันทร์12:50-15:200224ออนไลน์054C72720X    
ภาษาญี่ปุ่น ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,อาจารย์:
นางสาวพิมพ์ประภัทร ทำสวน
สำรองให้:ภาษาญี่ปุ่น ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
43-43-0
29-29-0
สอบปลายภาค:
  P10 จันทร์12:50-15:200225ออนไลน์054C75741X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,อาจารย์:
ผศ. ศศิธร หวังค้ำกลาง
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
32-33--1
42-41-1
สอบปลายภาค:
  P11 จันทร์12:50-15:200226ออนไลน์054C81801X    
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทัศนศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
นายฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม
สำรองให้:นวัตกรรมการพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทัศนศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
29-28-1
37-37-0
15-15-0
สอบปลายภาค:
  P12 จันทร์12:50-15:200227ออนไลน์054C80800X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.สุธิดา วรรธนะปกรณ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
40-40-0
40-40-0
สอบปลายภาค:
  P13 จันทร์12:50-15:200228ออนไลน์054C78780X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
รศ.ดร. อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
39-39-0
39-39-0
สอบปลายภาค:
  P14 จันทร์12:50-15:200229ออนไลน์054C73730X    
สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ. วนิดา นเรธรณ์
สำรองให้:สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
14-14-0
30-30-0
29-29-0
สอบปลายภาค:
  P15 จันทร์08:40-11:100216ออนไลน์054C84831X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
42-42-0
42-41-1
สอบปลายภาค:
  P16 จันทร์08:40-11:100217ออนไลน์054C82820X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,อาจารย์:
ผศ. วุฒิพงศ์ แสนบุดดา
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
41-41-0
41-41-0
สอบปลายภาค:
  P17 จันทร์08:40-11:100218ออนไลน์054C86851X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. ต้อง พันธ์งาม
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
43-42-1
43-43-0
สอบปลายภาค:
  P18 จันทร์08:40-11:100219ออนไลน์054C76742X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
38-36-2
37-38--1
สอบปลายภาค:
  P19 จันทร์08:40-11:100220ออนไลน์054C74731X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,อาจารย์:
นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่4 ,
37-37-0
37-36-1
สอบปลายภาค:
  P20 จันทร์08:40-11:100221ออนไลน์054C84831X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
48-47-1
36-36-0
สอบปลายภาค:
  P22 จันทร์08:40-11:100223ออนไลน์054C80800X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. บัญญัติ อนนท์จารย์
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
34-34-0
33-34--1
12-12-0
สอบปลายภาค:
  P23 จันทร์08:40-11:100224ออนไลน์054C77761X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. จิระพงษ์ พนาวงศ์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
33-32-1
33-33-0
2-3--1
8-8-0
สอบปลายภาค:
  P24 จันทร์08:40-11:100225ออนไลน์054C73730X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
36-36-0
37-37-0
สอบปลายภาค:
  P25 จันทร์08:40-11:100226ออนไลน์054C70691X    
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การเงิน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การเงิน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
22-22-0
27-27-0
21-20-1
สอบปลายภาค:
  P26 จันทร์08:40-11:100227ออนไลน์054C88844X    
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
37-35-2
36-34-2
15-15-0
สอบปลายภาค:
  P27 จันทร์08:40-11:100228ออนไลน์054C81810X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
32-32-0
30-29-1
9-9-0
11-11-0
สอบปลายภาค:
  P28 จันทร์08:40-11:100229ออนไลน์054C84840X    
วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการงานวิศวกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
นายชัยศิริ หลวงแนม
สำรองให้:วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการงานวิศวกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
29-29-0
26-25-1
17-17-0
12-13--1
สอบปลายภาค:
  P29 จันทร์08:40-11:100235ออนไลน์054C26260X    
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ
สำรองให้:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P21 จันทร์08:40-11:100222ออนไลน์054C92902X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,อาจารย์:
นางสาวสิริกร บุญสังข์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
16-16-0
48-47-1
28-28-0
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์12:50-15:2027.04.09**029C25250X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ต้อง พันธ์งาม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-24-1
สอบปลายภาค: 5 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [552216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 19 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ภาษาอังกฤษ [656212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K2 เสาร์12:00-14:3038.2.09 **052C33330X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
อ.มัตติกา ชัยมีแรง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
13-13-0
20-20-0
สอบปลายภาค: 5 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [656216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การตลาด [656214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K3 เสาร์12:50-15:2027.04.07**029C41401X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
21-20-1
20-20-0
สอบปลายภาค: 5 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [656216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
รัฐศาสตร์ [656216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K4 เสาร์12:50-15:2027.04.15**029C40373X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
25-24-1
15-13-2
สอบปลายภาค: 5 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [656214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การจัดการ [656214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K5 เสาร์13:40-16:1031.07.05**042C27270X    
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการงานวิศวกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. วิชาญ พันธุ์ดี
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การจัดการงานวิศวกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
15-15-0
12-12-0
สอบปลายภาค: 5 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการงานวิศวกรรม [656312149] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม [656312099] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K6 เสาร์12:50-15:2031.06.02**042C53494X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
รศ.ดร. อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
14-13-1
11-9-2
26-25-1
สอบปลายภาค: 5 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [656714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [656714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การจัดการ [656714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 26 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คำอธิบายรายวิชา
เรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอุดมศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของนักศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”
มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาราชภัฏ เพื่อนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123