207251-65ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางธุรกิจระดับเบื้องต้น การบอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การสนทนาทางโทรศัพท์ การพูดคุยเพื่อเข้าสังคม  การสนทนาในสำนักงาน ศึกษาคำศัพท์เฉพาะและสำนวนทางด้านธุรกิจที่ใช้ในการเขียนบันทึกข้อความ การเขียนข้อความทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาต่อเนื่อง:207455
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:00-12:0027.04.12(คี่)029C30264X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
29-26-3
1-0-1
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [651212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.06.11**
  P2 ศุกร์08:00-12:0027.04.12(คู่)029C30273X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิชญาภา ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
26-26-0
4-1-3
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [651212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.06.11**
  P3 พุธ08:00-12:0027.04.07(คู่)029C372710X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. พิชญาภา ชะวางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
27-27-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [651212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 3 ห้องสอบ 36.06.11**
คำอธิบายรายวิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางธุรกิจระดับเบื้องต้น การบอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การสนทนาทางโทรศัพท์ การพูดคุยเพื่อเข้าสังคม
การสนทนาในสำนักงาน ศึกษาคำศัพท์เฉพาะและสำนวนทางด้านธุรกิจที่ใช้ในการเขียนบันทึกข้อความ การเขียนข้อความทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123