001006-55ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Occupational Purposes
สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, คณะกรรมการภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็น การอ่านบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การโต้ตอบ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสอบถาม และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
เงื่อนไขรายวิชา: 001003
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 ไม่มีข้อมูล40040X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: นายประพิษ พุทธิชาติ
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: [ลำดับที่ 14] ส. 12.50 - 15.20
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็น การอ่านบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การโต้ตอบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสอบถาม และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123