317222-60การผลิตงานหนังสือพิมพ์
News Reporting Production
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบในการเขียนข่าว หนังสือพิมพ์แบบเดิมและ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ การกำหนดเรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการออกแบบ จัดวาง  และการผลิตผลงานข่าวทั้งทางหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ได้อย่างน่าสนใจด้วยเทคนิคด้านกราฟิก
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบในการเขียนข่าว หนังสือพิมพ์แบบเดิมและ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ การกำหนดเรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการออกแบบ จัดวาง
และการผลิตผลงานข่าวทั้งทางหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ได้อย่างน่าสนใจด้วยเทคนิคด้านกราฟิก
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123