317341-60กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสารการตลาด
News Media Strategy for Marketing Communication
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ ข้อดี ข้อจำกัดของสื่อแต่ละประเภท แนวคิด กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการวางแผนสื่อทางการตลาด การกำหนดจุดยืนตราสินค้า การซื้อสื่อ การทำงานของนักวางแผนสื่อ และการประเมินผลสื่อ  
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ ข้อดี ข้อจำกัดของสื่อแต่ละประเภท แนวคิด กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการวางแผนสื่อทางการตลาด การกำหนดจุดยืนตราสินค้า การซื้อสื่อ การทำงานของนักวางแผนสื่อ และการประเมินผลสื่อ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123