317250-60กราฟิกเพื่องานสื่อสารการตลาด
Graphics for Marketing Communication
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และคุณค่าของการผลิตงานด้านกราฟิก การสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้กราฟิกในงานด้านการการตลาด การออกแบบสารเพื่องานสื่อสารการตลาด ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่  
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0022.5.1**022C27252X    
  ศุกร์12:50-16:1022.5.1**022C      
อาจารย์: ผศ.เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:50-11:1027.03.10**029C1899X    
  เสาร์12:00-15:2027.03.10**029C      
นิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.อิสรชัย ลาวรรณา
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
6-6-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และคุณค่าของการผลิตงานด้านกราฟิก การสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้กราฟิกในงานด้านการการตลาด การออกแบบสารเพื่องานสื่อสารการตลาด ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123