210270-60ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฟัง การพูดภาษาจีน คำศัพท์ สำนวน รูปประโยค บทสนทนาด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การออกเสียงคำศัพท์ ประโยค บทสนทนาอย่างถูกต้อง การอ่านพินอินได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ความรู้ด้านคำศัพท์ 400 คำ  
เงื่อนไขรายวิชา: 210170
รายวิชาต่อเนื่อง:210271
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การฟัง การพูดภาษาจีน คำศัพท์ สำนวน รูปประโยค บทสนทนาด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การออกเสียงคำศัพท์ ประโยค บทสนทนาอย่างถูกต้อง การอ่านพินอินได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ความรู้ด้านคำศัพท์ 400 คำ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123