103281-60เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
Educational Computer Game for Learning
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิด ทฤษฎี การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ประโยชน์ของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ การประเมินผลการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ประโยชน์ของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ การประเมินผลการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123