215449-60สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar on Public Administration
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปัญหา ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแล  และให้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน โดยผู้เรียนสามารถดำเนินการจัดการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและจัดทำรูปเล่มรายงานสัมมนา
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ปัญหา ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแล
และให้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน โดยผู้เรียนสามารถดำเนินการจัดการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและจัดทำรูปเล่มรายงานสัมมนา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123