215425-60การประเมินผลโครงการ
Project Evaluation
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร การกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินผลก่อน  ระหว่าง และหลังการปฏิบัติตามแผน บทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การ ในท้องถิ่น
เงื่อนไขรายวิชา: 215324 (#)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-16:009.14.07(คี่)009C544410X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. อนุจิตร ชิณสาร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
44-42-2
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์13:00-16:0036.05.04 (คู่)050C52448X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. อนุจิตร ชิณสาร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
42-39-3
10-5-5
สอบปลายภาค:
  P3 จันทร์09:00-12:009.14.11(คู่)009C54468X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. อนุจิตร ชิณสาร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
44-42-2
10-4-6
สอบปลายภาค:
  P4 อังคาร09:00-12:0027.04.13(คู่)029C513516X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
รศ.ดร. อนุจิตร ชิณสาร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
41-35-6
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร การกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินผลก่อน
ระหว่าง และหลังการปฏิบัติตามแผน บทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การ ในท้องถิ่น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123