215481-60การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Public Administration
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการศึกษาบริบทหน่วยงาน การรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา ตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตน ในหน่วยงาน
รายวิชาต่อเนื่อง:215482, 224473
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ไม่มีข้อมูล401228X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
สำรองให้: ทุกชั้นปี40-12-28
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: [ลำดับที่ 62] อ. 13.00 - 16.00
คำอธิบายรายวิชา
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการศึกษาบริบทหน่วยงาน การรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา ตัวผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตน ในหน่วยงาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123