201327-60คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์ 2
Computer in Visual Art II
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามแนวทางของสื่อ โดยสามารถเลือกโปรแกรม เทคนิค และกระบวนการที่เป็นสากล การถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์เฉพาะงานได้ เช่น โปรแกรม Photo Shop, 3D Max , Illustretor  
เงื่อนไขรายวิชา: 201226
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
แนวความคิดในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามแนวทางของสื่อ โดยสามารถเลือกโปรแกรม เทคนิค และกระบวนการที่เป็นสากล การถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์เฉพาะงานได้ เช่น โปรแกรม Photo Shop, 3D Max , Illustretor

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123