202431-60แฟชั่นสไตล์ลิ่ง
Fashion Styling
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีของเส้นใย และสิ่งทอคุณสมบัติและศักยภาพของผ้าและเส้นใยการเลือกใช้เส้นใยด้าย และผ้าให้เหมาะสมกับการใช้สอย ชื่อเฉพาะของสิ่งทอและเส้นใย เทคโนโลยีการผลิต การรวบรวมเส้นใยและสิ่งทอ กระบวนการออกแบบพื้นผิวผ้าลักษณะของพันผิวผ้าขั้นพื้นฐาน  เช่น การพิมพ์การย้อม การปักประดับ การถักและการทอ ฝึกปฏิบัติและนำเสนอการออกแบบผ้าขั้นพื้นฐาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีของเส้นใย และสิ่งทอคุณสมบัติและศักยภาพของผ้าและเส้นใยการเลือกใช้เส้นใยด้าย และผ้าให้เหมาะสมกับการใช้สอย ชื่อเฉพาะของสิ่งทอและเส้นใย เทคโนโลยีการผลิต การรวบรวมเส้นใยและสิ่งทอ กระบวนการออกแบบพื้นผิวผ้าลักษณะของพันผิวผ้าขั้นพื้นฐาน
เช่น การพิมพ์การย้อม การปักประดับ การถักและการทอ ฝึกปฏิบัติและนำเสนอการออกแบบผ้าขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123