202432-60คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกาย
Computer forCostumesDesign
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวาดภาพโครงสร้างของเสื้อผ้า รายละเอียดของเสื้อผ้าและการตัดเย็บในลักษณะต่างๆ การวาดแบบเทคนิคโดยใช้โปรแกรม Illustrator การออกแบบกราฟิกการนำเสนอระดับมืออาชีพด้วยโปรแกรม Photoshopและสามารถนำเสนอผลงานที่ฝึกปฏิบัติการออกแบบได้  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-18:0027.03.05(คี่)029C402911X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: ผศ.นุสรา ทองคลองไทร
สำรองให้: ทุกชั้นปี40-29-11
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวาดภาพโครงสร้างของเสื้อผ้า รายละเอียดของเสื้อผ้าและการตัดเย็บในลักษณะต่างๆ การวาดแบบเทคนิคโดยใช้โปรแกรม Illustrator การออกแบบกราฟิกการนำเสนอระดับมืออาชีพด้วยโปรแกรม Photoshopและสามารถนำเสนอผลงานที่ฝึกปฏิบัติการออกแบบได้

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123