402241-60ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental of Biochemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติและความหมายของชีวเคมี พีเอชและบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล การประยุกต์ใช้ชีวโมเลกุลในด้านต่างๆ เอนไซม์ ฮอร์โมน วิตามิน และเมแทบอลิซึมเบื้องต้น  
เงื่อนไขรายวิชา: 402121 และ CON 402242
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402242, 402242, 406362, 426241, 426342, 426343, 426344, 429242
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  








 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-10:2031.06.06(คี่)042C21912X    
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.วราวุธ ธนะมูล
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-9-2
10-0-10
สอบกลางภาค: 15 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P2 ศุกร์08:40-10:2031.06.06(คี่)042C201010X    
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.วราวุธ ธนะมูล
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
10-10-0
10-0-10
สอบกลางภาค: 15 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติและความหมายของชีวเคมี พีเอชและบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล การประยุกต์ใช้ชีวโมเลกุลในด้านต่างๆ เอนไซม์ ฮอร์โมน วิตามิน และเมแทบอลิซึมเบื้องต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123