227320-60การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
Prose Oral Reading
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาองค์ประกอบการอ่านออกเสียง การใช้น้ำเสียงให้สอดคล้องกับประเภทของสาร เนื้อหาของสาร อารมณ์ในการอ่าน การเน้นเสียงหนักเสียงเบา การเว้นจังหวะ การออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ  
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบการอ่านออกเสียง การใช้น้ำเสียงให้สอดคล้องกับประเภทของสาร เนื้อหาของสาร อารมณ์ในการอ่าน การเน้นเสียงหนักเสียงเบา การเว้นจังหวะ การออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123