227212-60วิวัฒนาการอักษรไทย
Development of Thai Scripts
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิวัฒนาการของตัวอักษรไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงจนถึงปัจจุบัน ลักษณะอักษรไทย อักขรวิธีไทยในท้องถิ่น การเปรียบเทียบอักษรไทยท้องถิ่นกับอักษรไทยปัจจุบัน  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-12:0036.04.06**050C514011X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
41-39-2
10-1-9
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
คำอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการของตัวอักษรไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงจนถึงปัจจุบัน ลักษณะอักษรไทย อักขรวิธีไทยในท้องถิ่น การเปรียบเทียบอักษรไทยท้องถิ่นกับอักษรไทยปัจจุบัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123