227240-60คติชนวิทยา
Folklore
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภทและคุณค่าของคติชนวิทยา คติชนวิทยาสมัยใหม่ ระเบียบวิธี การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีพื้นฐานทางคติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่าง คติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทางคติชนวิทยา  
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภทและคุณค่าของคติชนวิทยา คติชนวิทยาสมัยใหม่ ระเบียบวิธี การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีพื้นฐานทางคติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่าง คติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทางคติชนวิทยา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123