227450-60การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
Preparation for Professional Experiences in Thai
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.)
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี และเป็นภาษาไทยมาตรฐาน จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และจัดสัมมนาเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นทักษะเพื่อการปฏิบัติงาน
รายวิชาต่อเนื่อง:227451
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี และเป็นภาษาไทยมาตรฐาน จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และจัดสัมมนาเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นทักษะเพื่อการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123