306271-60เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Information Technology for Business Analytic
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ตัวแบบและการจำลองข้อมูล  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ แนวคิดและผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-12:0027.03.09**029C493613X    
การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ธีรศักดิ์ สังข์ศรี
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-35-4
10-1-9
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [621214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.2.2AB**
การบัญชี [621214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.2.2AB**
  P2 พุธ08:40-12:0027.03.06**029C453312X    
การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
35-33-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [621214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.2.2AB**
คำอธิบายรายวิชา
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ตัวแบบและการจำลองข้อมูล
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ แนวคิดและผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123