304304-60โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
Accounting Software
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา ลักษณะทั่วไปความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีและการประยุกต์ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางบัญชีเพื่อจดบันทึกรายการทางบัญชีและการจัดทำงบการเงินโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ สอดคล้องกับสภาพขององค์กร  
เงื่อนไขรายวิชา: 304102
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์07:50-11:1027.03.05**029C281711X    
  อาทิตย์12:00-15:2022.5.5**022C      
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ณิชฎา กีรติอุไร
นางสาวปนัดดา บุญพาวัฒนา
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
18-16-2
10-1-9
สอบปลายภาค: 12 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [622214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.04**
การบัญชี [602214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 22 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.04**
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะทั่วไปความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีและการประยุกต์ใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางบัญชีเพื่อจดบันทึกรายการทางบัญชีและการจัดทำงบการเงินโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ สอดคล้องกับสภาพขององค์กร

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123