401292-60ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
Advanced Physics Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เช่นปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก กฎการแผ่รังสีของซเตฟาน-โบลต์ซมันน์ การหาค่าประจุไฟฟ้าต่อมวลของอิเล็กตรอน การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน  สเปกตรัม ปรากฏการณ์ซีมาน การดูดกลืนรังสี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ขั้นสูง การถ่ายเทความร้อน การแผ่รังสีเชิงความร้อน เป็นต้น
เงื่อนไขรายวิชา: 401103
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เช่นปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก กฎการแผ่รังสีของซเตฟาน-โบลต์ซมันน์ การหาค่าประจุไฟฟ้าต่อมวลของอิเล็กตรอน การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน
สเปกตรัม ปรากฏการณ์ซีมาน การดูดกลืนรังสี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ขั้นสูง การถ่ายเทความร้อน การแผ่รังสีเชิงความร้อน เป็นต้น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123