401385-60อิเล็กทรอนิกส์
Electronics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น สารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ?แปลงปริมาณฟ?สิกส?เป?นสัญญาณไฟฟ้า การวิเคราะห?และออกแบบวงจรกําเนิดขยายสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก โดยจัดให้มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์  
รายวิชาต่อเนื่อง:401382
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น สารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ?แปลงปริมาณฟ?สิกส?เป?นสัญญาณไฟฟ้า การวิเคราะห?และออกแบบวงจรกําเนิดขยายสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก โดยจัดให้มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123