401385-60อิเล็กทรอนิกส์
Electronics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น สารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ?แปลงปริมาณฟ?สิกส?เป?นสัญญาณไฟฟ้า การวิเคราะห?และออกแบบวงจรกําเนิดขยายสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก โดยจัดให้มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์  
รายวิชาต่อเนื่อง:401382
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1024.205**024C13310X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.วัชระ พรกวีรัตน์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
3-3-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.05**
คำอธิบายรายวิชา
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น สารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ?แปลงปริมาณฟ?สิกส?เป?นสัญญาณไฟฟ้า การวิเคราะห?และออกแบบวงจรกําเนิดขยายสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก โดยจัดให้มีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123