401396-60สัมมนาฟิสิกส์
Physics Seminar
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรฟิสิกส์
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ประเภท ความรู้พื้นฐานและขั้นตอนการสัมมนา การสืบค้นแหล่งข้อมูลความรู้เพื่อกำหนดเลือกหัวเรื่องทางฟิสิกส์ที่นักศึกษาสนใจ โดยการค้นคว้า นำผลงานและความรู้ทางด้านฟิสิกส์มานำเสนอและอภิปรายอย่างมีเหตุผล  ตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการเขียนโครงการและเขียนรายงาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประเภท ความรู้พื้นฐานและขั้นตอนการสัมมนา การสืบค้นแหล่งข้อมูลความรู้เพื่อกำหนดเลือกหัวเรื่องทางฟิสิกส์ที่นักศึกษาสนใจ โดยการค้นคว้า นำผลงานและความรู้ทางด้านฟิสิกส์มานำเสนอและอภิปรายอย่างมีเหตุผล
ตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการเขียนโครงการและเขียนรายงาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123