403312-60กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช
Anatomy and Physiology of Plants
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาโครงสร้าง ตำแหน่งของเซลล์ และเนื้อเยื่อ การแบ่งชนิดของเนื้อเยื่อ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อในระบบต่างๆ กลไกการทำงานและการประสานงานระหว่างเนื้อเยื่อในขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช  เช่น การเคลื่อนที่ของน้ำภายใต้ต้น การลำเลียงและการคายน้ำ สารอาหารต่อการเจริญของพืช การสังเคราะห์แสง การหายใจของพืช ฮอร์โมนต่อการเจริญของพืช การงอก การพักตัวและการเสื่อมของเมล็ด
เงื่อนไขรายวิชา: 403101
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้าง ตำแหน่งของเซลล์ และเนื้อเยื่อ การแบ่งชนิดของเนื้อเยื่อ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อในระบบต่างๆ กลไกการทำงานและการประสานงานระหว่างเนื้อเยื่อในขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช
เช่น การเคลื่อนที่ของน้ำภายใต้ต้น การลำเลียงและการคายน้ำ สารอาหารต่อการเจริญของพืช การสังเคราะห์แสง การหายใจของพืช ฮอร์โมนต่อการเจริญของพืช การงอก การพักตัวและการเสื่อมของเมล็ด
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123