403317-60ชีววิทยาเมล็ดพันธุ์
Seed Biology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ องค์ประกอบและสมบัติของเมล็ดพันธุ์ การงอกของเมล็ดพันธุ์ การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การรับรองเมล็ดพันธุ์ และอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ องค์ประกอบและสมบัติของเมล็ดพันธุ์ การงอกของเมล็ดพันธุ์ การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การรับรองเมล็ดพันธุ์ และอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123