207252-60ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
English for Business Communication 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์ในวงธุรกิจ โครงสร้าง สำนวน ความรู้เชิงธุรกิจจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเทอร์เน็ต การนำเสนอและงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การประชุม การสัมมนา และการเจรจาทางธุรกิจ  
เงื่อนไขรายวิชา: 207251
รายวิชาต่อเนื่อง:207455(#)
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์ในวงธุรกิจ โครงสร้าง สำนวน ความรู้เชิงธุรกิจจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเทอร์เน็ต การนำเสนอและงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การประชุม การสัมมนา และการเจรจาทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123