207364-60ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ
English for International Tourism Business
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และการปฏิบัติการจัดการการท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะทวีปเอเชีย  ได้แก่ การเตรียมที่พัก และการเดินทาง ขั้นตอนในการนำนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวต่างประเทศ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และการปฏิบัติการจัดการการท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะทวีปเอเชีย
ได้แก่ การเตรียมที่พัก และการเดินทาง ขั้นตอนในการนำนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวต่างประเทศ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123