207357-60ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
English for Marketing
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาคำศัพท์และสำนวนภาษาที่ใช้ด้านการตลาด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หลักการตลาด สินค้า สถานที่ ราคา การส่งเสริมสินค้า เป้าหมายทางการตลาด และช่องทางการจำหน่ายสินค้า  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์และสำนวนภาษาที่ใช้ด้านการตลาด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หลักการตลาด สินค้า สถานที่ ราคา การส่งเสริมสินค้า เป้าหมายทางการตลาด และช่องทางการจำหน่ายสินค้า

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123