210212-60การอ่านภาษาจีน 2
Chinese Reading 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการอ่านสำนวน สุภาษิต นิทาน ป้ายต่างๆ เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ บทความ เรื่องสั้น การตอบคำถาม การจับใจความสำคัญ การบรรยายเนื้อหาจากสิ่งที่อ่าน การสรุปเนื้อหาจากสิ่งที่อ่าน  
เงื่อนไขรายวิชา: 210114
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การอ่านสำนวน สุภาษิต นิทาน ป้ายต่างๆ เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ บทความ เรื่องสั้น การตอบคำถาม การจับใจความสำคัญ การบรรยายเนื้อหาจากสิ่งที่อ่าน การสรุปเนื้อหาจากสิ่งที่อ่าน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123