301407-60การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
Preparation for Professional Experience in Management
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการ
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ในการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานและการนำเสนอ
รายวิชาต่อเนื่อง:301408, 301410
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-14:3022.5.4**022C39318X    
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.วิภาวี พูลทวี
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ12:50-14:3022.5.2**022C352411X    
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางชิตวรา บรรจงปรุ
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
25-24-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ12:50-14:3022.5.3**022C312110X    
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.นุชจรี ภักดีจอหอ
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
21-21-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์15:20-17:0031.06.04**042C38299X    
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.วิภาวี พูลทวี
นางชิตวรา บรรจงปรุ
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
28-28-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 29 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [622714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.2AB**
การจัดการ [626714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.2AB**
คำอธิบายรายวิชา
การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ในการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานและการนำเสนอ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123