429315-60ปฏิบัติการพยาธิวิทยาทางคลินิก
Laboratory in Clinical Pathology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการผ่าซาก การเก็บสิ่งส่งตรวจและการรักษาเนื้อเยื่อ การตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ การตรวจไขกระดูก การตรวจอุจจาระและปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรค  
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การผ่าซาก การเก็บสิ่งส่งตรวจและการรักษาเนื้อเยื่อ การตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ การตรวจไขกระดูก การตรวจอุจจาระและปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรค

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123