429324-60กิณวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
Veterinary Technology Mycology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเชื้อรา โรคติดเชื้อราที่สำคัญในสัตว์ วิธีการตรวจ การเพาะเลี้ยงและการพิสูจน์ชนิดของเชื้อราก่อโรค สารพิษจากเชื้อรา โรคและอาการพิษจากสารพิษเชื้อรา  การควบคุมและป้องกันสารพิษจากเชื้อรา ระบาดวิทยาของโรคที่เกิดจากเชื้อรา การควบคุมป้องกัน และเทคนิคการวินิจฉัยโรคจากเชื้อราในห้องปฏิบัติการ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเชื้อรา โรคติดเชื้อราที่สำคัญในสัตว์ วิธีการตรวจ การเพาะเลี้ยงและการพิสูจน์ชนิดของเชื้อราก่อโรค สารพิษจากเชื้อรา โรคและอาการพิษจากสารพิษเชื้อรา
การควบคุมและป้องกันสารพิษจากเชื้อรา ระบาดวิทยาของโรคที่เกิดจากเชื้อรา การควบคุมป้องกัน และเทคนิคการวินิจฉัยโรคจากเชื้อราในห้องปฏิบัติการ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123