403356-60อนุกรมวิธานจุลินทรีย์
Taxonomy of Microorganism
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิธีการจัดหมวดหมู่ของจุลินทรีย์ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ปฏิกิริยาทางชีวเคมี และซีรัมวิทยา รวมถึงกรพิสูจน์และจำแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์  
เงื่อนไขรายวิชา: 403251
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์07:00-12:0011.36011C220X    
  ศุกร์13:00-18:0011.36011C      
อาจารย์: ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
วิธีการจัดหมวดหมู่ของจุลินทรีย์ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ปฏิกิริยาทางชีวเคมี และซีรัมวิทยา รวมถึงกรพิสูจน์และจำแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123