061104-61ภาษาอังกฤษ 3
English 3
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาภาษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-15:2031.07.06**042C756213X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-28-3
34-32-2
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร15:20-17:5027.04.13**029C50419X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุชาวดี โหมกลาง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
43-36-7
7-5-2
สอบปลายภาค:
  P3 พุธ12:50-15:209.14.09**009C453312X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สุชาวดี โหมกลาง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
35-29-6
10-4-6
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี12:50-15:2027.04.15**029C453510X    
การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางวารุณี สุรโยธี
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
39-35-4
6-0-6
สอบปลายภาค:
  P5 อังคาร08:40-11:1027.04.13**029C50437X    
การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางวารุณี สุรโยธี
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
35-30-5
12-11-1
3-2-1
สอบปลายภาค:
  P6 พุธ12:50-15:2036.06.11**050C704921X    
การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-23-7
30-26-4
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P7 พุธ08:40-11:1036.03.09**050C806020X    
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
28-22-6
42-37-5
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P8 พฤหัสบดี15:20-17:5036.05.04**050C67643X    
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-29-2
26-25-1
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P9 พุธ08:40-11:1027.04.13**029C503515X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
36-30-6
6-4-2
8-1-7
สอบปลายภาค:
  P10 อังคาร12:50-15:2036.06.11**050C695316X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
22-21-1
21-18-3
16-14-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P11 พุธ15:20-17:5036.05.05**050C716011X    
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
22-16-6
18-16-2
20-17-3
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P12 ศุกร์12:50-15:2036.04.09**050C50446X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-12-0
14-12-2
8-6-2
4-3-1
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P13 พฤหัสบดี08:40-11:1031.07.06**042C746212X    
การเงินและการธนาคาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
สำรองให้:การเงินและการธนาคาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
31-30-1
25-23-2
8-7-1
10-2-8
สอบปลายภาค:
  P14 ศุกร์08:40-11:1036.05.04**050C63576X    
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
12-10-2
13-10-3
21-20-1
7-7-0
10-10-0
สอบปลายภาค:
  P15 ศุกร์08:40-11:1036.05.05**050C664422X    
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายประพิษ พุทธิชาติ
สำรองให้:ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
5-4-1
1-0-1
4-2-2
15-2-13
19-18-1
11-11-0
10-6-4
สอบปลายภาค:
  P16 จันทร์12:50-15:2022.3.3022C761X    
  จันทร์15:20-16:1022.3.3022C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางวารุณี สุรโยธี
นางวารุณี สุรโยธี
สำรองให้:การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,7-6-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รับเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เท่านั้น
  P17 จันทร์12:50-15:2022.3.3022C1082X    
  จันทร์15:20-16:1022.3.3022C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางวารุณี สุรโยธี
นางวารุณี สุรโยธี
สำรองให้:การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,10-8-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รับเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เท่านั้น
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์07:50-10:209.06.07**009C433112X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
5-4-1
9-9-0
6-6-0
13-11-2
10-1-9
สอบปลายภาค:
  K2 อาทิตย์07:50-10:2036.03.08**050C38308X    
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
28-27-1
10-3-7
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K3 เสาร์10:20-12:5031.07.04**042C492623X    
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร
สำรองให้:การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
18-13-5
21-13-8
10-0-10
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K4 อาทิตย์10:20-12:5031.07.04**042C321418X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.กิติสุดา ปานกุล
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
22-12-10
10-2-8
สอบปลายภาค:
  K5 อาทิตย์07:50-10:2031.07.04**042C342014X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
24-20-4
10-0-10
สอบปลายภาค:
  K6 เสาร์07:50-10:209.13.05-06**009C361620X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางวารุณี สุรโยธี
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
26-16-10
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123