061202-61ความเป็นไทย
Thainess
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดำรงชีวิต การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ไม่มีข้อมูล707X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:50-12:5031.06.02**042C644717X    
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
18-17-1
20-17-3
16-11-5
10-2-8
สอบปลายภาค: 11 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [552714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 18 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [622214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [622214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [622214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การบัญชี [552714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 19 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  K2 เสาร์13:40-18:4031.06.02**042C593623X    
การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
30-28-2
19-7-12
10-1-9
สอบปลายภาค: 11 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การตลาด [622214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การบัญชี [602214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 21 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษ [626212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  K3 อาทิตย์07:50-12:5031.06.02**042C652936X    
นิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายชินวัชร นิลเนตร
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
13-6-7
12-5-7
30-17-13
10-1-9
สอบปลายภาค: 11 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
นิเทศศาสตร์ [622215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การบัญชี [626214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [626212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
รัฐประศาสนศาสตร์ [552216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 19 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K4 เสาร์07:50-12:5031.06.04**042C572829X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
47-28-19
10-0-10
สอบปลายภาค: 11 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [626216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  K5 เสาร์13:40-18:4031.06.04**042C563719X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายโยธิน มาหา
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
46-37-9
10-0-10
สอบปลายภาค: 11 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐศาสตร์ [626216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดำรงชีวิต การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123