061303-61เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
Information Technology for Online Information Management
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P3 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C41329X    
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวประภานุช ถีสูงเนิน
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,36-31-5
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร [621211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการโรงแรม [621212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P4 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C36342X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปิ่นนารี ขูรีรัง
นายสุระ วรรณแสง
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,36-34-2
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P5 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C35341X    
ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. วีรอร อุดมพันธ์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,35-34-1
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาจีน [621212016] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P6 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C45423X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายเจษฎา รัตนสุพร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,45-42-3
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P7 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C45414X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นายสุระ วรรณแสง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,44-41-3
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P8 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C46424X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,อาจารย์: นางสาวประภานุช ถีสูงเนิน
ดร. ปิ่นนารี ขูรีรัง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,44-42-2
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
  P9 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C53494X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายมาโนช ถินสูงเนิน
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,53-49-4
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P10 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C54477X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. วิยดา ยะไวทย์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,53-47-6
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P11 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C56488X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช
นายเจษฎา รัตนสุพร
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
การจัดการข้อมูลดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
53-45-8
3-3-0
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการข้อมูลดิจิทัล [641203146] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
รัฐศาสตร์ [621216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
  P12 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C36342X    
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วีรอร อุดมพันธ์
สำรองให้:อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,36-34-2
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
อนามัยสิ่งแวดล้อม [621211100] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C553817X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. วีรอร อุดมพันธ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
42-27-15
12-11-1
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ [621212207] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [621714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P2 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C39363X    
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
12-11-1
16-14-2
11-11-0
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการอุตสาหกรรม [621318742] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการโรงแรม [621714264] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์07:50-10:2027.03.03**029C48435X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ปิ่นนารี ขูรีรัง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
21-20-1
17-14-3
10-9-1
สอบปลายภาค: 18 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [626212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
รัฐศาสตร์ [626216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การบัญชี [646214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  K2 เสาร์07:50-10:2027.03.03**029C542430X    
รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายไกรลาศ บำรุงชาติ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
43-24-19
10-0-10
สอบปลายภาค: 18 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐศาสตร์ [626216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123