109317-62การสัมมนาทางพลศึกษา
Seminar in Physical Education
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรพลศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิด หลักการ ความหมายความสำคัญและหลักการสัมมนา ประเภท รูปแบบและขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา เทคนิคและวิธีการจัดการสัมมนา การสัมมนาทางพลศึกษา ร่วมวิเคราะห์และอภิปรายปัญหา ประเด็นและแนวโน้มทางพลศึกษา  รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมของผู้เรียนนำเสนอในการจัดสัมมนา
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2566 
รายชื่อ  
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ ความหมายความสำคัญและหลักการสัมมนา ประเภท รูปแบบและขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา เทคนิคและวิธีการจัดการสัมมนา การสัมมนาทางพลศึกษา ร่วมวิเคราะห์และอภิปรายปัญหา ประเด็นและแนวโน้มทางพลศึกษา
รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมของผู้เรียนนำเสนอในการจัดสัมมนา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123