100101-62ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Language for Teachers’ Communication
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:109.12.09(คู่)009C25232X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นายศศศิริ สุวรรณทิพย์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-23-2
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P2 อังคาร12:50-16:109.14.06(คี่)009C27261X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,27-26-1
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P3 พฤหัสบดี12:50-16:109.12.10(คู่)009C30273X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,30-27-3
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P4 จันทร์12:50-16:109.12.12(คี่)009C26242X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,26-24-2
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.06**
  P5 ศุกร์08:40-12:009.14.05(คี่)009C30291X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นางสุวดี ไตรรงค์
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,29-27-2
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
  P6 อังคาร08:40-12:009.13.10(คี่)009C28271X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,28-26-2
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P7 จันทร์12:50-16:109.06.11(คู่)009C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P8 อังคาร12:50-16:109.14.05(คี่)009C28271X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: นางสุวดี ไตรรงค์
ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,28-27-1
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P9 พฤหัสบดี12:50-16:109.07.05-06(คี่)009C29263X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,29-26-3
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P10 อังคาร12:50-16:1031.07.03 (คี่)042C28262X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,28-26-2
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P11 จันทร์08:40-12:0036.04.06 (คู่)050C20200X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นายศศศิริ สุวรรณทิพย์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,20-20-0
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.03**
  P12 ศุกร์12:50-16:1036.04.06 (คู่)050C17161X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: นายศศศิริ สุวรรณทิพย์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,17-16-1
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.03**
  P13 จันทร์08:40-12:009.06.06(คู่)009C28244X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. วรกุล เชวงกูล
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,28-24-4
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P14 พฤหัสบดี08:40-12:009.06.08(คู่)009C312011X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศศศิริ สุวรรณทิพย์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
15-14-1
6-6-0
10-0-10
สอบกลางภาค: 13 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 - 10:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค: 27 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.02**
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123