100101-62ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Language for Teachers’ Communication
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:009.14.06**009C29272X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-27-2
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์08:00-12:009.14.06**009C25241X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,25-24-1
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P3 อังคาร13:00-17:009.14.08**009C29281X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-28-1
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์13:00-17:009.06.11**009C29281X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-28-1
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P5 จันทร์13:00-17:0031.06.02**042C40328X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
14-13-1
16-15-1
10-4-6
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย [651211147] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P7 อังคาร08:00-12:009.14.06**009C29272X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-27-2
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P8 ศุกร์13:00-17:009.14.06**009C30300X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,30-30-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P9 ศุกร์13:00-17:0031.07.03**042C29290X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. วรกุล เชวงกูล
ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-29-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P10 ศุกร์13:00-17:0027.04.12**029C25250X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.วรเดช มีแสงรุทรกุล
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,25-25-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P11 ศุกร์08:00-12:009.14.08**009C30300X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
ผศ. วรกุล เชวงกูล
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P12 พฤหัสบดี13:00-17:009.06.06**009C29290X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. วรกุล เชวงกูล
ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-29-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P13 พฤหัสบดี08:00-12:0027.04.12**029C23230X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,23-23-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P14 พฤหัสบดี13:00-17:0027.04.12**029C23230X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,23-23-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P15 ศุกร์08:00-12:0031.06.02**042C24222X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นางสุวดี ไตรรงค์
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,24-22-2
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
  P16 พฤหัสบดี08:00-12:0031.06.02**042C24240X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,24-24-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123